top of page

ריכוזיות בענף התדלוק מייקרת את הדלק ב-10 אגורות לליטר

כך קובעת רשות ההגבלים העסקיים בטיוטת דוח שערכה, ואף מעלה חשש מפני "התנהגות מתואמת בענף התדלוק".

בשל הממצאים, ממליצה הרשות להגביל את משך ההתקשרות של בעלי התחנות עם ספקיות הדלק ל-3 שנים לכל היותר ולאתר קרקעות שיוקצו עבור תחנות דלק של חברות קטנות.


bottom of page